ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “DUBSMASH MASTER 2016”

 1. Ο διαγωνισμός DUBSMASH MASTER 2016” διοργανώνεται από την εταιρεία, Ραδιοτηλεόραση Πειραιάς Ανώνυμος Εταιρεία, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094510085, ΦΑΕ Αθηνών καλούμενη στο εξής «RISE»
 2. Στο διαγωνισμό “DUBSMASH MASTER 2016” μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 18 ετών. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “DUBSMASH MASTER 2016” οι εργαζόμενοι στην εταιρεία RISE , στην εταιρεία MUSIC2 καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοί τους. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.
 3. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να α) συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία τους και β) να αναρτήσουν τα video που οι ίδιοι έχουν παράγει και επιμεληθεί και τα οποία είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα Dubsmash και στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι ή έτερα πρόσωπα από τα οποία έχουν λάβει ήδη έγγραφη έγκριση για την συμμετοχή τους. Η ανάρτηση θα γίνεται κατόπιν άδεια που οι ίδιοι έχουν λάβει από την ιστοσελίδα Dubsmash για την αναδημοσίευση video που έχουν αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής και χρήσης της ιστοσελίδας και πάντα υπό την αίρεση τήρησης εκ μέρους τους του συνόλου των όρων Πολιτικής Χρήσης του site Dubsmash. Στα video θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει σαφής αναφορά ότι προέρχονται από αναδημοσίευση από την ως άνω ιστοσελίδα (www.dubsmash.com) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
 4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν ψηφοφορίας που θα ολοκληρωθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και με την διαδικασία που περιγράφεται ρητά κατωτέρω.
 5. Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 15/4/2016 και λήγει την 16/6/2016 με την ανάδειξή των νικητών. Η RISE διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού “DUBSMASH MASTER 2016” ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
 6. Ο διαγωνισμόs “DUBSMASH MASTER 2016” θα λάβει χώρα σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.RISE.gr. H συμμετοχή σ’ αυτόν προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Rise δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
 7. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού “DUBSMASH MASTER 2016” επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού όπως επίσης και τους Όρους Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της ως άνω ιστοσελίδας και πάντα υπό την επιφύλαξη τήρησης εκ μέρους των συμμετεχόντων των όρων χρήσεως και των οδηγιών διαχείρισης των σημάτων της ιστοσελίδας www.dubsmash.com.
 8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία: Κάθε συμμετέχων θα αναρτά κάθε εβδομάδα το προσωπικό του video που ο ίδιος έχει παράγει και ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.dubsmash.com και στο οποίο συμμετέχει ο ίδιος ή έτερο πρόσωπο κατόπιν εξασφάλισης έγγραφης αδείας. Η ανάρτηση θα γίνεται για χρονική περίοδο μίας εβδομάδος από την έναρξη του διαγωνισμού. Μετά το πέρας της πρώτης εβδομάδος, κριτική επιτροπή της Rise και του ραδιοφωνικού σταθμού Music2 θα επιλέγει κατά την ανέλεγκτη κρίση της τα 10 καλύτερα, σύμφωνα με τα κριτήριά της video και θα ενημερώνει το κοινό της ιστοσελίδας για αυτά που επελέγησαν ώστε το κοινό και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να ψηφίζουν μέσω της ιστοσελίδας το video της επιλογής τους. Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή για το σύνολο των επισκεπτών της ιστοσελίδας χωρίς ανάγκη έτερης διατύπωσης. Παράλληλα, μετά το τέλος της πρώτης εβδομάδας, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα και πάλι να αναρτούν για διάστημα μίας εβδομάδας video όπως ως άνω περιγράφεται. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, η κριτική επιτροπή θα επιλέγει εκ νέου τα 10 καλύτερα video. Κατά την εβδομάδα που ακολουθεί το κοινό με την ψηφοφορία του θα αναδεικνύει τα δύο πιο αρεστά (αυτά που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους) video. H διαδικασία θα επαναληφθεί συνολικά για έξι εβδομάδες. Οι περίοδοι που θα τίθενται σε ψηφοφορία τα video (10 καλύτερα) που αναρτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα θα είναι οι κάτωθι: 22/4-28/4/2016, 29/4-5/5/2016, 6/5-12/5/2016, 13/5-19/5/2016, 20/5-26/5/2016, 27/5-2/6/2016. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα απεριορίστων συμμετοχών αλλά μπορεί μόνο μία φορά να επιλεγεί ως νικητήριο video της εβδομάδας, ήτοι μεταξύ των δύο που θα επικρατήσουν στο τέλος έκαστης εβδομάδος. Μετά το πέρας του διαγωνισμού (6 εβδομάδες) θα προκύψουν συνολικά 12 video (2 σε κάθε εβδομάδα) μετά την ψηφοφορία του κοινού. Ακολούθως το κοινό και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα από την 10/6/2016 έως την 16/6/2016 να ψηφίζουν μεταξύ των 12 τελικών video για το video της επιλογής τους. Τα 3 video που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα είναι τα νικητήρια video.
 9. Η γνωστοποίηση στο κοινό των νικητών έκαστης εβδομάδος και των τελικών νικητών θα λαμβάνει χώρα (με επιφύλαξη αναβολής αυτής για λόγους που αφορούν σε κώλυμα του RISE) μετά το πέρας κάθε περιόδου ανάρτησης. Το έπαθλο για τους 3 τελικούς νικητές θα ανακοινωθεί έως το πέρας του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας Rise και θα ειδοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση οι νικητές. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν επικοινωνήσουν εντός 72 ωρών με την εταιρεία για την παραλαβή του δώρου, το δώρο θα διατεθεί στους επόμενους κατά σειρά αναδειχθέντες νικητές. Έκαστος νικητής θα παραλάβει ο ίδιος το έπαθλο κατόπιν των οδηγιών που θα του υποδειχθούν από την RISE. Για την παράδοση του δώρου απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για την ταυτοποίηση των στοιχείων του νικητή.
 10. Προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι να μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού :
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ηλικία
 • Σταθερό τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)

και να αναρτήσουν το video.

 1. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. H RISE δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής των στοιχείων των συμμετεχόντων. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα απεριόριστων αριθμών συμμετοχών. Ρητά διευκρινίζεται ότι η RISE δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που τρίτος, επισκέπτης της ιστοσελίδας αναρτήσει Video που δεν εμφανίζει τον ίδιο χωρίς την συναίνεση του εμφανιζόμενου προσώπου ή ο οποίος καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβάλει την πνευματική ιδιοκτησία των συμμετεχόντων – σχεδιαστών επί των έργων τους. Περαιτέρω, ρητά διευκρινίζεται ότι οι επισκέπτες – συμμετέχοντες ρητά απαγορεύεται να αναρτούν περιεχόμενο το οποίο αποτελεί δεν αποτελεί πρωτότυπη πνευματική δημιουργία τους και σε περίπτωση προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσβολή επί των δικαιωμάτων των πραγματικών δημιουργών είναι οι συμμετέχοντες, ρητά απαλλασσόμενης της RISE από κάθε ευθύνη. Διευκρινίζεται ότι η RISE δεν έχει την διακριτική ευχέρεια πραγματοποίησης προληπτικού ελέγχου επί της πατρότητας των έργων που αναρτώνται, την ευθύνη ανάρτησης των οποίων φέρουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που τρίτος, συμμετέχων ή επισκέπτης υποβάλλει επώνυμη καταγγελία περί ανάρτησης υλικού τρίτου δημιουργού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), η RISE για λόγους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, θα εξετάζει την βασιμότητα της καταγγελίας και έχει το απεριόριστο δικαίωμα, αφού πρώτα ενημερώσει τον συμμετέχοντα, να απορρίψει την συμμετοχή, ακόμη και μετά την ανάδειξή της ως νικηφόρα. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες δια της αναρτήσεώς τους ρητά εγγυώνται και δηλώνουν, ότι δια της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται ότι παραχωρούν κάθε δικαίωμά τους επί της δημιουργίας τους (έργο) στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε. και συγκεκριμένα, παραχωρούν το αποκλειστικό δικαίωμα αντιγραφής, ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε υλικό, πώλησης, παραχώρησης σε τρίτους, δημοσίευσης, αναπαραγωγής, δημόσιας εκτέλεσης, διασκευής, ενσωμάτωσης σε υλικούς φορείς ήχου και ήχου και εικόνας και εν γένει εμπορικής εκμετάλλευσης με ή χωρίς αντάλλαγμα για την Εταιρεία χωρίς εδαφικό και χρονικό περιορισμό και περαιτέρω και την αναδημοσίευση και προβολή μέσω τηλεοπτικού σταθμού επιλογής της Rise στην Ελλάδα χωρίς κανένα δικαίωμα λήψεως αμοιβής ή αποζημίωσης ή έτερου ανταλλάγματος για τους νικητές. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο νικητής δεν θα λάβει οιαδήποτε αμοιβή για την αναπαραγωγή, ανάρτηση του έργου ή και την αναπαραγωγή αυτού μέσω του σταθμού ή και τρίτων συνεργαζόμενων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και εν γένει την καθ΄οιονδήποτε τρόπο εμπορική του εκμετάλλευση, ούτε δικαιούται οποιουδήποτε είδους αμοιβή για την ανάρτηση του έργου του σε εκπομπές του τηλεοπτικού σταθμού ή ακόμη και σε προωθητικά ή διαφημιστικά μηνύματα παραγωγής του σταθμού και στην χρήση του video από την εταιρεία σε οποιοδήποτε μέσο κατά την ανέλεγκτη κρίση της χωρίς χρονικό και εδαφικό περιορισμό συμπεριλαμβανομένων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της διοργανώτριας και του σταθμού Music 89.2 εν συνόλο ή αποσπασματικά και επίσης μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών σε όλη την Ελλάδα. Περαιτέρω αναγνωρίζουν ότι ενδεχομένως το έργο τους (video) να χρησιμοποιηθεί από το σταθμό κατά την παραγωγή μηνύματος για την έναρξη εκπομπών του σταθμού ή σήματος του σταθμού και να ενταχθεί στο πρόγραμμά του παραιτούμενοι από κάθε αμοιβή για την ένταξη και την αναπαραγωγή οποτεδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο μερικά ή συνολικά και συγκεκριμένα, παραχωρούν το αποκλειστικό δικαίωμα εκτύπωσης, αντιγραφής, ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε υλικό, πώλησης, παραχώρησης σε τρίτους και εν γένει εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς εδαφικό και χρονικό περιορισμό. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες δια της ανάρτησης εγγυώνται, ότι έχουν τηρήσει το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας Dubsmash.com και το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας και το έργο του δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και κανένα τρίτο, δεν είναι υβριστικό και παράνομο.
 2. Το δώρο που θα λάβουν οι νικητές είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τα τελικά αποτελέσματα με την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής του διαγωνισμού DUBSMASH MASTER 2016” κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με επιμέλεια του RISE στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Η RISE δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Η RISE διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να αντικαταστήσει το δώρο του νικητή αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό “DUBSMASH MASTER 2016” προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους και των όρων συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.RISE.gr οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.
 4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την RISE προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και μπορεί να τα παραχωρεί κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη βούλησή της στις συνεργαζόμενες για τον παρόντα διαγωνισμό εταιρείες, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με επιστολή τους στην εταιρεία RISE.
 5. Οι Συμμετέχοντες δια της συμπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους στην RISE έχουν το δικαίωμα είτε να αποδέχονται και να συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους από την εταιρεία και συνεργαζόμενες για τον παρόντα διαγωνισμό εταιρείες, για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, είτε να αρνούνται την ανωτέρω υπηρεσία κατά την ανέλεγκτη κρίση τους.
 6. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στο site www.RISE.gr. Η RISE δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση αφού δημοσιεύσει άμεσα κάθε τροποποίηση με κάθε εύλογο τρόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (Σόλωνος αρ.77, 2106871108/6947678049).

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩN   ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ

Αποδέχομαι