Τροποποιείται το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο

Ρυθμίζονται τα θέματα του Ελληνικού οργανισμού ανακύκλωσης, με την τροποποίηση για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών.

Την Πέμπτη κατατέθηκε στη βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».

Τέλος, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και εισάγεται πρόβλεψη για τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας.