Ο διαγωνισμός “30 seconds to Mars” διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ραδιοτηλεόραση Πειραιάς Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 4, με ΑΦΜ 094510085, της ΦΑΕ Αθηνών καλούμενης στο εξής «Rise» ή Διοργανώτρια.

Στο διαγωνισμό “30 SECONDS TO MARS” μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος  άνω των 18 ετών. Ρητά αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “30 SECONDS TO MARS” οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοί τους. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.
Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό  θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.
Ο διαγωνισμός ξεκινά την 11η Σεπτεμβρίου  και λήγει την 27η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 24:00. Η RISE  διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους  ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού “30 SECONDS TO MARS” ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Ο διαγωνισμόs “30 SECONDS TO MARS” θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Rise, με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.rise.gr. H συμμετοχή σ’ αυτόν προϋποθέτει την αποστολή αιτήσεως συμμετοχής στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του που αφορούν στο ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ κλπ του συμμετέχοντος. Η ΜΤVGreece δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την πρόσβασή του στην ανωτέρω ιστοσελίδα και την συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Για την ανωτέρω συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, δεν υπάρχει χρέωση.
Η γνωστοποίηση στο κοινό του νικητή του διαγωνισμού θα λάβει χώρα (με επιφύλαξη αναβολής αυτής για λόγους που αφορούν σε κώλυμα του RISE) την 29η  Σεπτεμβρίου  2015. Για την ανάδειξη θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στη 13:00 μ.μ. την 28η/9/2015  στα γραφεία του ΜΤV, επι της οδού Αποστόλου Παύλου αρ.4 στο 2ο όροφο, με την παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Ν. Χριστοδούλου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος.
Από την ανάδειξη θα κληρωθούν συνολικά είκοσι (20) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες. Έκαστος νικητής κερδίζει μια πρόσκληση για να παρακολουθήσει την συναυλία του συγκροτήματος 30 seconds to Mars στην Αττική, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η/9/2015. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης για οποιοδήποτε λόγο και εάν λάβει αυτή χώρα. Περαιτέρω, δεν βαρύνεται με έξοδα μετάβασης από και προς τον τόπο διεξαγωγής της εκδηλώσεως ούτε με έτερες συναφείς δαπάνες.
Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες. Ο νικητής θα παραλάβει το  δώρο του με την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής του διαγωνισμού  “30 SECONDS TO MARS” κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το νικητή με επιμέλεια του RISE στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το οποίο έχει αποσταλεί η αίτηση ή στον υποδειχθέντα τηλεφωνικό αριθμό. Η RISE δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Εάν εντός 12 ωρών ο νικητής δεν απαντήσει ή δεν αποδεχθεί το δώρο ο νικητής αυτομάτως αποκλείεται και η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα, ο οποίος εντός 6 ωρών οφείλει να απαντήσει και να αποδεχθεί το δώρο άλλως αποκλείεται από το διαγωνισμό.  Η RISE διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει κατά την κρίση της τα δώρα σε περίπτωση μη ανάληψής τους από τον νικητή/επιλαχόντα. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας παραλαβής των δώρων, κάθε υποχρέωση της RISE παύει να υφίσταται. Επίσης διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να αντικαταστήσει το δώρο του νικητή αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Η RISE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή στη διάθεσή του με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση ή κατ’ άλλο τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rise.gr.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.
Οι Συμμετέχοντες δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρο, δημοσίευσης του ονόματός τους, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών από την παραλαβή των δώρων ως ανωτέρω αναλύεται για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δια της αποδοχής των παρόντων όρων και της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό χορηγούν το δικαίωμα και την άδεια στην Διοργανώτρια για την εγγραφή της εικόνας και του ήχου τους και την χρήση φωτογραφικού υλικού αλλά και του κινηματογραφικού και φωτογραφικού υλικού που με ίδια μέσα και δαπάνες η Διοργανώτρια θα παράγει (ενδεικτικά ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές- φωτογραφήσεις) προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το υλικό που θα παράγει η Διοργανώτρια και στο οποίο θα εγγραφεί η εικόνα και η φωνή τους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την Διοργανώτρια για κάθε εμπορική χρήση, δωρεάν διάθεση, και να υποβληθεί σε  αναπαραγωγή, επεξεργασία, αλλοίωση, τροποποίηση κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας η οποία δύναται να το διαθέσει με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο κατά την κρίση της χωρίς χρονικό και εδαφικό περιορισμό χωρίς οι συμμετέχοντες να δικαιούνται οιαδήποτε αμοιβή ή αντάλλαγμα
Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο e-MAil info@rise.gr.
Όλοι οι Συμμετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rise.gr.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται  δημοσιευμένοι στο site www.rise.gr . Η RISE δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (οδός Ναυαρίνου 15-6947678049).