1.    Ο διαγωνισμός «#RISE.GR» διοργανώνεται από την εταιρεία «RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» και Δ.Τ. «RISE ENTERTAINMENT A.E.» με ΑΦΜ 800615985 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ καλούμενη στο εξής «Rise».

2.    Στο διαγωνισμό “#RISE.GR”  μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι  νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 18 ετών, χρήστες της ιστοσελίδας Instagram, που ακολουθούν την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. Ρητά αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “#RISE.GR” οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Rise οι σύζυγοί τους καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου. Για την συμμετοχή ανηλίκου απαιτείται η ρητή έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα του / ασκούντος την γονική μέριμνα/δικαστικού συμπαραστάτη.

3.    Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό  θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.

4.    Ο διαγωνισμός ξεκινά την 26η/6/2015 και λήγει την 31/8/2015 και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Η Rise  διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους  ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού “#RISE.GR”  ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.

5.    Ο διαγωνισμόs “#RISE.GR” θα λάβει  χώρα  σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet)  . H συμμετοχή σ’ αυτόν προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και την εγγραφή του στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Η Rise δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο.

6.    Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού της Rise και της ιστοσελίδας Instagram επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας.

7.  Προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι  να μπορούν να πάρουν μέρος στην κατάταξη για την διεκδίκηση του επάθλου και να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους πρέπει να αναρτήσουν προσωπική τους φωτογραφία στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram και ειδικότερα στην προσωπική τους υποσελίδα με την κατάληξη #rise.gr. Θα πρέπει υποχρεωτικά το προφίλ τους στην ως άνω ιστοσελίδα να είναι κοινής χρήσεως (public) και η φωτογραφία να είναι προσβάσιμη από την Rise. H Rise ακολούθως με την μέθοδο του embedding θα αντιγράψει το υλικό (φωτογραφία) που θα έχουν αναρτήσει και θα την αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Rise.

8.  Το οπτικό υλικό δεν θα πρέπει να προσβάλλει τους κανόνες ηθικής και ευπρέπειας και απαγορεύεται να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και έθιμα. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Rise  δεν φέρει  καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που τρίτος, επισκέπτης της ιστοσελίδας αντιγράψει το έργο ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβάλει την πνευματική ιδιοκτησία των συμμετεχόντων – δημιουργών  επί των έργων τους/φωτογραφιών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Instagram ή και στην ιστοσελίδα της Rise. Περαιτέρω, ρητά διευκρινίζεται ότι οι επισκέπτες –  συμμετέχοντες ρητά απαγορεύεται να αναρτούν περιεχόμενο/φωτογραφία το οποίο δεν αποτελεί πρωτότυπη πνευματική δημιουργία τους και εμφανίζει τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα που δεν τους ανήκουν χωρίς γραπτή ρητή συναίνεση των τρίτων. Σε περίπτωση προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων δε, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσβολή επί των δικαιωμάτων των πραγματικών δημιουργών είναι οι συμμετέχοντες, ρητά απαλλασσόμενης κάθε ευθύνης της Rise. Διευκρινίζεται ότι η Rise δεν έχει την διακριτική ευχέρεια πραγματοποίησης προληπτικού ελέγχου επί της πατρότητας των έργων που αναρτώνται, την ευθύνη ανάρτησης των οποίων φέρουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που τρίτος, συμμετέχων ή επισκέπτης υποβάλλει επώνυμη καταγγελία περί ανάρτησης έργου τρίτου δημιουργού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας  περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), η Rise για λόγους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, θα εξετάζει την βασιμότητα της καταγγελίας και έχει το απεριόριστο δικαίωμα, αφού πρώτα ενημερώσει τον συμμετέχοντα, να απορρίψει την συμμετοχή, ακόμη και μετά την ανάδειξή της ως νικηφόρα. Περαιτέρω, δια της παρούσης οι συμμετέχοντες ρητά εγγυώνται και δηλώνουν, ότι δια της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται ότι παραχωρούν κάθε δικαίωμά τους επί της δημιουργίας τους (φωτογραφία) στην εταιρεία Rise Entertainment Ανώνυμη Εταιρεία Ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα, παραχωρούν το αποκλειστικό δικαίωμα αντιγραφής, ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε υλικό, πώλησης, παραχώρησης σε τρίτους, δημοσίευσης, αναπαραγωγής, δημόσιας εκτέλεσης, διασκευής, ενσωμάτωσης και εν γένει εμπορικής εκμετάλλευσης με ή χωρίς αντάλλαγμα χωρίς εδαφικό και χρονικό περιορισμό επί του έργου ή και των έργων που ανήρτησαν με την ανωτέρω διαδικασία. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο νικητής δεν θα λάβει οιαδήποτε αμοιβή για την αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση του έργου ή και την αναπαραγωγή αυτού μέσω της ιστοσελίδας Rise ή και τρίτων συνεργαζόμενων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ούτε δικαιούται οποιουδήποτε είδους αμοιβή για την συμμετοχή του στην ιστοσελίδα μέσω της ανάρτησης της φωτογραφίας του. Περαιτέρω οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι ενδεχομένως η συμμετοχή τους να χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία ως σήμα εκπομπής της ιστοσελίδας και να ενταχθεί στο πρόγραμμά του παραιτούμενοι από κάθε αμοιβή για την ένταξη και την αναπαραγωγή οποτεδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο μερικά ή συνολικά. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η Rise δεν έχει υποχρέωση ανάρτησης του συνόλου των φωτογραφιών αλλά δύναται να επιλέξει μεταξύ των συμμετεχόντων πλην όμως, το σύνολο των συμμετοχών θα χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη των νικητών ανεξαρτήτως από την δημοσίευση.

9.  Συνολικά από την διαδικασία θα προκύψουν τρείς (3) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τρείς (3) κληρώσεις για την ανάδειξη έκαστου νικητή και του αντίστοιχου επιλαχόντος. Η πρώτη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 17/7/2015 , η δεύτερη την 8/8/2015 και η Τρίτη την 1/9/2015. Όλες οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Rise, επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ.4 στο 2ο όροφο και ώρα στις 18:00 κατά τις ανωτέρω ημεροχρονολογίες με την παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Ν. Χριστοδούλου, η οποία πρόκειται να συντάξει Βεβαίωση για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί για λόγους ασφαλείας ο κατάλληλος χώρος.

10.                Έκαστος νικητής θα κερδίσει ένα I Pad.

11.                Η γνωστοποίηση στο κοινό του νικητή του διαγωνισμού θα λάβει χώρα (με επιφύλαξη αναβολής αυτής για λόγους που αφορούν σε κώλυμα του Rise) την επομένη από την ανάδειξη έκαστου νικητή.

12.                Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το δώρο του  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με επιμέλεια του Rise με ηλεκτρονικό μήνυμα στην υποσελίδα του στο Instagram η οποία εμφανίζεται ως δηλωθείσα. Ο νικητής οφείλει να απαντήσει στα στοιχεία επικοινωνίας του και να αποδεχθεί το δώρο εντός 48ωρών από την σχετική ειδοποίησή του. Η Rise δεν θα φέρει καμία ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου οι οποίες θα διαρκέσουν άνω των 48 ωρών από την ημεροχρονολογία ειδοποίησής του για την παραλαβή του δώρου από το νικητή. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη δε, θα ειδοποιηθεί ο αντίστοιχος επιλαχών νικητής.  Η Rise διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει κατά την κρίση της το δώρο σε περίπτωση μη ανάληψής του από τον Νικητή. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας παραλαβής του δώρου (48 ωρών), κάθε υποχρέωση της Rise απέναντι στον νικητή και αντίστοιχα στον επιλαχόντα παύει να υφίσταται. Επίσης διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα δώρα του νικητή αφού πρώτα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Η Rise διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή στη διάθεσή του με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση ή κατ’ άλλο τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Rise.gr καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της Rise με κάθε εύλογο μέσο. To δώρο θα παραδίδεται σε έκαστο νικητή από τα γραφεία της Εταιρείας ή θα αποστέλλεται με δαπάνες του σε ώρες και ημέρες επιλογής της Rise. Για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή απαιτείται η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

13.      Η συμμετοχή στο διαγωνισμό “#RISE.GR”  προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους και των όρων συμμετοχής στο Instagram με την ρητή επισήμανση όλων των ανωτέρω όρων περί παραχώρησης δικαιώματος αναπαραγωγής των  φωτογραφιών των συμμετεχόντων ως ανωτέρω ρητά περιγράφεται.

14.      Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντος προς την Rise προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει για λογαριασμό της τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και μπορεί να τα παραχωρεί κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη  βούλησή της στις συνεργαζόμενες για τον παρόντα διαγωνισμό εταιρείες, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και όχι για κανενός είδους περαιτέρω χρήση και μόνο κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με σχετική επιστολή τους στην εταιρεία Rise. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί τη διαγραφή των δεδομένων του πριν την παραλαβή του δώρου του, το δώρο ακυρώνεται. Τα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων καταστρέφονται αμέσως μετά την επιλογή των νικητών. Το ίδιο ισχύει και με τα δεδομένα των νικητών μετά από εύλογο χρόνο από την παράδοση των δώρων.

15.      Οι Συμμετέχοντες δια της συμπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους στην Rise έχουν περαιτέρω δικαίωμα και όχι υποχρέωση να αποδέχονται και να συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους από την εταιρεία και συνεργαζόμενες για τον παρόντα διαγωνισμό εταιρείες, για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994 συμπληρώνοντας την αντίστοιχη σημείωση στο διαδίκτυο.

16.       Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του σταθμού, της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

17.      Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην #RISE.GR για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η #RISE.GR και οι χορηγοί της ιστοσελίδας επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Οι συμμετέχοντες/νικητές θα πρέπει να συμφωνούν ότι η συμμετοχής του σε οποιαδήποτε ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ενδεικτικά η φωτογράφησή τους και  η χρήση του ονόματός τους, της πόλης κατοικίας τους και δηλώσεών τους σχετικά με το διαγωνισμό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα του στην προσωπικότητα που προβλέπονται από τα άρθρα 57 επ. ΑΚ, άλλως παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση.

18.      Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

19.      Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα

20.      Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται  δημοσιευμένοι στο site www.rise.gr Η Rise δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (Ναυαρίνου 15, Αθήνα 6947678049).