Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής Rise ή η διοργανώτρια, εδρεύουσα στο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47) ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διοργανώνει ενέργεια με τίτλο «MUST» προς το σκοπό προώθησης της φήμης και της επωνυμίας της της εταιρείας εμπορίας σχολικών ειδών με τον διακριτικό τίτλο Εnergy της Must.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.
ΟΡΟΙ
1. Η RISE διοργανώνει ενέργεια με τον τίτλο «Energy by MUST» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).
2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 28/8/2017 μέχρι και 11/9/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (εφεξής «Διάρκεια»). H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site της (www.Rise.gr) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στον τύπο και την τηλεόραση.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών άλλως ρητώς απαιτείται έγγραφη συναίνεση του ασκούντος την επιμέλεια ή την δικαστική συμπαράσταση των ανηλίκων. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της RISE, της εταιρείας εμπορίας και διανομής των προϊόντων MUST καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού.
4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να συμπληρώσει φόρμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.Rise.gr και να συμπληρώσει ορθά το ονοματεπώνυμο, το κινητό του, το φύλο του, την ηλικία του, την περιοχή κατοικίας του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση και να επιλέξει εάν συναινεί στην καταχώρηση των μη ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού ή και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού. Για την συμπλήρωση της ως άνω φόρμας δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει απεριόριστες φορές αλλά μπορεί να κληρωθεί μόνο μία φορά. Δια της συμμετοχής τους οι «Συμμετέχοντες» δηλώνουν τη συναίνεσή τους για την καταχώρηση των μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Rise στο πλαίσιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 σύμφωνα με τους σκοπούς του διαγωνισμού. Για την ένταξή τους σε λίστα για αποστολή προωθητικού υλικού απαιτείται επιπλέον ρητή έγκριση κατά την διάρκεια της συμμετοχής. Η έγκριση για την καταχώριση μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό αποστολής προωθητικού υλικού δεν αποτελεί όρο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.
5. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει δικαίωμα στην Rise καθ΄ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό.
6. Συνολικά θα αναδειχθούν έξι (6) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες αντίστοιχα μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, βάσει κληρώσεως η οποία θα διεξαχθεί μετά το πέρας της διαγωνιστικής περιόδου. H ανάδειξη των νικητών θα προκύψει μετά από κλήρωση η οποία πραγματοποιηθεί την 11/9/2017 και ώρα 16:00 και τα αποτελέσματά της θα γνωστοποιηθούν έως την 12/9/2017. Στην κλήρωση η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία του Rise στο Ηράκλειο, επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47, παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Ν. Χριστοδούλου, έχουν δικαίωμα να παρίστανται όλοι οι συμμετέχοντες, αφού ενημερώσουν την Διοργανώτρια προκειμένου να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος. Έκαστος νικητής κερδίζει μια τσάντα(backpack) της Σειράς Energy της MUST. Οι προδιαγραφές (χρώμα, μέγεθος, είδος) των προϊόντων εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας αναλόγως διαθεσιμότητας και η Διοργανώτρια δεν υπέχει υποχρέωση παράδοσης συγκεκριμένου τύπου δώρου . Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση διάθεσης ελαττωματικού προϊόντος μετά την παραλαβή του.
7. Έκαστος νικητής κερδίζει το ανωτέρω αναφερόμενο Δώρο που αποτελείται από τις προπεριγραφόμενες παροχές. Το δώρο αυτό είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.
8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
9. Οι κατά την παραπάνω διαδικασία νικητές θα ειδοποιηθούν από τo Rise τηλεφωνικά ή δια ηλεκτρονικού μηνύματος στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δήλωσαν στην φόρμα συμμετοχής για το δώρο τους και θα ζητηθεί από έκαστο νικητή να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση του Δώρου και το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας του ιδίου κατά την ημεροχρονολογία που θα καθορίσει η Διοργανώτρια στην σχετική επικοινωνία. Το δώρο θα παραλειφθεί από τα γραφεία της Διοργανώτριας και η Διοργανώτρια δεν υπέχει υποχρέωση αποστολής του δώρου. Εάν ο νικητής επιθυμεί την αποστολή του δώρου του σε διεύθυνση που θα υποδείξει, βαρύνεται με τις συνήθεις δαπάνες μεταφοράς της εταιρείας μεταφοράς που θα επιλέξει. Σε περίπτωση που εντός 48 ωρών από την τηλεφωνική κλήση ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, ο νικητής δεν απαντήσει ή αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή σε περίπτωση που δεν προσέλθει για παραλαβή του δώρου κατά την καθορισθείσα από την Διοργανώτρια ημεροχρονολογία, τότε το δώρο ακυρώνεται για τον νικητή και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα (αντιστοίχως κατά σειρά ανάδειξης) και θα του παραδώσει το δώρο (που αντιστοιχεί στην σειρά αναδείξεως του) με τους αυτούς όρους (απάντηση και αποδοχή εντός 48 ωρών από την ειδοποίησή του). Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα μετά την πάροδο 48 ωρών από την σχετική ειδοποίησή του να ζητήσει την παράδοση του δώρου.
10. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους από την Rise σε αρχείο αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου θα είναι η Rise. H Rise υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο για την πιθανότητα στην λίστα να περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στην λίστα του άρθρου 13 και υποχρεούται να απόσχει από την αποστολή συγκεκριμένα σε αυτούς σχετικών μηνυμάτων/newsletter. Σε περίπτωση αποστολής spam δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997 κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με επιστολή τους στην Διοργανώτρια Εταιρεία στο email info@Rise.gr ή επικοινωνώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-6871000 ή αποστέλλοντας φάξ στο 210-6871001 Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συναινέσουν στην εγγραφή τους σε λίστα για παραλαβή ενημερωτικών/προωθητικών μηνυμάτων από την RISE, σε αυτή και μόνο την περίπτωση, οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν προωθητικά μηνύματα είτε μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας . Σε περίπτωση που επιθυμούν στην σχετική διαγραφή τους από την υπό κρίση λίστα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την Διοργανώτρια αιτούμενοι είτε την διαγραφή είτε την τροποποίηση των στοιχείων τους στα στοιχεία επικοινωνίας αυτής σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν σχετική ένταξη σε λίστα, αμέσως μετά την αποπεράτωση του Διαγωνισμού, τα στοιχεία τους θα καταστρέφονται.
11. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της.
12. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.
13. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Rise δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του. Σε περίπτωση δε, που αναδεχθεί νικητής ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται ρητή έγγραφη συναίνεση των γονέων του, για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάληψη του δώρου είναι αμφότεροι οι γονείς του. Οι εταιρείες του Ομίλου RISE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή την υποβοήθηση στην συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού για την αποδοχή των όρων συμμετοχής επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, δεν ευθύνονται για οπoιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
14. Η ευθύνη της Rise περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου.
15. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
16. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του αλλά και χρήσης του δώρου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ρητά υπόσχονται, δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία βλάβη στην Διοργανώτρια του Διαγωνισμού και ειδικότερα έκαστος εκ των νικητών απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να προβαίνει σε ενέργειες, δηλώσεις, συμπεριφορές, πράξεις και παραλείψεις που θίγουν την δημόσια εικόνα του ίδιου και της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού και οι οποίες δύνανται κατά την κρίση της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού να προκαλέσουν αρνητικά σχόλια και αρνητικές εντυπώσεις σε βάρος της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού.
17. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια στην RISE η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
18. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
19. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους του παρόντος που αποτελεί και τον Κανονισμό του ενώ βρίσκονται αναρτημένοι στο.www.Rise.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (Σόλωνος 77, 6947678049). Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την εταιρία Rise στο 2106871108 για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους. Η Rise διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της. Η Rise δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας, τους Όρους διαγωνισμών, της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας καθώς και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.