ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ.4 (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ») στα πλαίσια των εκπομπών (στο εξής «ΕΚΠΟΜΠΗ») που αναμεταδίδονται κατά την διάρκεια του ραδιοφωνικού προγράμματος του σταθμού MUSIC 89.2 Αττικής (στο εξής «Ο σταθμός») δύναται να διοργανώνει διαγωνισμούς (εφεξής «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ»), με έπαθλα που κάθε φορά θα γνωστοποιούνται μέσω της ΕΚΠΟΜΠΗΣ. Οι όροι συμμετοχής (εφεξής «ΟΡΟΙ») θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια των Διαγωνισμών, στο δικτυακό τόπο http://music892.rise.gr (εφεξής εφεξής «ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ»)

Σκοπός του παρόντος, είναι ο καθορισμός των γενικών όρων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτών.

H ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει το δώρο του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε αφού δημοσιεύσει την αλλαγή με κάθε πρόσφορο μέσο στο κοινό της. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχει κάθε ενδιαφερόμενος, που έχει  συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, έχει έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδαcom και που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των συνεργαζόμενων με αυτή εταιριών.
 2. Για να λάβουν μέρος στους Διαγωνισμούς οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν εγγραφή στην επίσημη σελίδα του σταθμού MUSIC2 στο Facebook (likeστην σελιδα με url https://www.facebook.com/music892/) μέσα στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται κατωτέρω.
 3. Ο κάθε ένας διαγωνισμός θα δημοσιοποιείται μέσω της αντίστοιχης ραδιοφωνικής εκπομπής του Σταθμού. Οι παρουσιαστές της Εκπομπής θα ανακοινώνουν την ύπαρξη ενεργού διαγωνισμού, το χρόνο διάρκειάς του, το έπαθλο αυτού. Στη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έγκειται τόσο το εάν θα “τρέξει” κάποιος διαγωνισμός, όσο και η διάρκειά του, ο τρόπος επιλογής νικητή, και το έπαθλο που θα διατεθεί μέσω ενός εκάστου διαγωνισμού.
 4. Οι ειδικότεροι όροι κάθε διαγωνισμού θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη (χρονική) διενέργειάς του και δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες.
 5. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τους διαγωνισμούς θα είναι έγκυρες, εφόσον υποβληθούν, μέσα στα χρονικά όρια που ανακοινώνονται κάθε φορά από την ΕΚΠΟΜΠΗ. Διευκρινίζεται ρητά, ότι η οποιαδήποτε  υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται  αυτοδικαίως άκυρη και  δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
 6. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών αλλά μπορεί να αναδειχθεί μονο μια φορά νικητής.
 7. Για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν υπάρχει χρέωση.
 8. Οι νικητές του διαγωνισμού προκύπτουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων σε ημεροχρονολογία που θα ανακοινωθεί μέσω της ΕΚΠΟΜΠΗΣ στα γραφεία του Σταθμού επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ.4 στο 1ο όροφο και παρουσία δικηγόρου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος
 9. Μετά την ανάδειξη του νικητή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί μαζί του στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης έκαστου νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση που έκαστος νικητής δεν εμφανιστεί καν μετά την κατά τα ανωτέρω ειδοποίησή του , ή/και δεν αποδεχθεί το δώρο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός προθεσμίας 48 ωρών από την ειδοποίησή του, χάνει το σχετικό δικαίωμά του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης επιλαχών νικητής  ο οποίος εντός προθεσμίας 24 ωρών άλλως 72 ωρών από την ειδοποίηση οφείλει  να αποδεχτεί ή να απορρίψει το προσφερόμενο δώρο. Μη εμφάνιση θεωρείται και η  περίπτωση που ο νικητής δεν προβαίνει εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες.
 10. Με το πέρας εκάστου διαγωνισμού θα αναρτάται στην σελίδα https://www.facebook.com/music892/ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την λήξη του διαγωνισμού, καθώς και ανακοίνωση με τους νικητές προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
 11. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή και τα δώρα ποτέ δεν αποστέλλονται στην κατοικία του Νικητή αλλά υποχρεούται ο Νικητής να τα παραλάβει από την έδρα του Σταθμού.
 12. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
 13. Οποιοσδήποτε από τους νικητές (Νικητής και Επιλαχόντες) σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του δώρου.

β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

γ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη εντός της ταχθείσας ως άνω προθεσμίας

δ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου.

 1. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός κατά χρονική σειρά συμμετοχής, εάν δεν υπάρχει τέτοιος η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να διαθέσει το έπαθλο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 1. H ΕΤΑΙΡΙΑ, οι λοιπές συνεργαζόμενες με αυτή εταιρίες ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, ακυρώσεις, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την εκμετάλλευση/χρήση του Δώρου ή άλλες επιπτώσεις που έχει στον Νικητή η χρήση του Δώρου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας.

 1. Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού και της παράδοσης του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Τόσο η ΕΤΑΙΡΙΑ όσο και οι συνδιοργανωτές των διαγωνισμών δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 1. Tα αποτελέσματα των διαγωνισμών θα ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://music892.rise.gr/ καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της MUSIC 89.2. σε οποιοδήποτε μέσο οποτεδήποτε. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και μέσω digital assets, web-site & FB/ΤW page. Έτσι, η Music 89.2 και οι συνεργάτες της επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Οι συμμετέχοντες/νικητές θα πρέπει να συμφωνούν ότι η συμμετοχής του σε οποιαδήποτε ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ενδεικτικά η φωτογράφησή τους και η χρήση του ονόματός τους, της πόλης κατοικίας τους και δηλώσεών τους σχετικά με το διαγωνισμό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα του στην προσωπικότητα που προβλέπονται από τα άρθρα 57 επ. ΑΚ, άλλως παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση.

 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την ΕΤΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς εκάστου Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο email http://music892.rise.gr/webform/44/forma-epikoinonias.

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς καθώς και των όρων που ανακοινώνονται από την Εκπομπή, των όρων Χρήσεως της Ιστοσελίδας του Σταθμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας του Σταθμού και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στην στην επίσημη σελίδα της εταιρείας με την ηλεκτρονική διεύθυνση http://music892.rise.gr

 1. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. Η ανάγνωση των Όρων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικαιοπρακτική ικανότητα. Δια της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπόχρεοι στην ορθή και επιμελή τήρηση των όρων χρήσεων της ιστοσελίδας του FACEBOOK, ρητά απαλλασσόμενης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.